Politika Privatnosti

Poštujući vašu privatnost i prepoznajući značaj zaštite podataka o ličnosti privredno društvo Jasmil d.o.o. Arilje, Grdovići bb (u daljem tekstu: „Jasmil") vas obaveštava o svojoj politici privatnosti, u vezi sa korišćenjem vebsajta: www.extremeintimo.com, www.extremeintimo.rs i shop.extremeintimo.rs (u daljem tekstu: Vebsajt) i vašim pravima, a sve u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: ZZPL)

Pristup Vebsajtu i njegovo pretraživanje je slobodno. Jasmil od vas ne zahteva da ostavite vaše lične podatke, osim ukoliko ne budete tražili pružanje određenih usluga ponuđenih na Vebsajtu.

Pristanak za ostavljanje ličnih podataka lica mlađih od 18 godina daju njihovi roditelji ili staratelji.

Rukovodilac, korisnik i obrađivač podataka o ličnosti

Lice koje prikuplja, obrađuje i koristi vaše lične podatke je Jasmil d.o.o. sa sedištem u Arilju, Grdovići bb.

Svrha prikupljanja, način korišćenja i vrsta podataka o ličnosti

Jasmil prikuplja vaše lične podatke u svrhu pružanja usluga, ponuđenih na Vebsajtu, kao što su: kupovina putem Vebsajta, praćenje porudžbina, e-marketing (slanje newsletter-a) i sl.

Jasmil se obavezuje i jemči da će u svakom konkretnom slučaju vaše lične podatke obrađivati savesno, pošteno, uz primenu odgovarajućih mera zaštite u cilju sprečavanja neovlašćenog obelodanjivanja i zloupotrebe vaših ličnih podataka, a u svemu u skladu sa ZZPL-om.

Vaši lični podaci će se obrađivati do opoziva vašeg pristanka, nakon čega će svi vaši podaci biti trajno uništeni.

U zavisnosti od svrhe prikupljanja i obrade podataka o ličnosti, koja je napred bliže opisana, Jasmil od vas može tražiti da ostavite sledeće podatke: ime, prezime, korisničko ime, e-mail adresu, kućnu adresu, grad, poštanski broj, državu i telefon.

Osnov prikupljanja i obrade podataka o ličnosti

U napred navedenim slučajevima Jasmil prikuplja i obrađuje vaše lične podatke isključivo na osnovu vašeg pristanka.

Pristanak za prikupljanje i obradu vaših ličnih podataka izražavate popunjavanjem posebno predviđenih formulara za usluge ponuđene na Vebsajtu i možete da ga opozovete u svako doba na način bliže opisan u narednoj rubrici.

Prava davaoca ličnih podataka u skladu sa ZZPL-om

U vezi sa obradom vaših ličnih podataka imate sledeća prava: da zahtevate pristup podacima (uvid, obaveštenje i izdavanje kopije), ispravku, dopunu, ažuriranje i brisanje podataka, kao i da opozovete pristanak za obradu vaših ličnih podataka, da budete obavešteni od strane Jasmila o statusu vašeg zahteva, kao i pravo da uložite žalbu Povereniku za zaštitu informacija od javnog značaja.

Pristanak za prikupljanje i obradu vaših ličnih podataka možete da opozovete u svako doba na jedan od sledecih načina: slanjem e-mail-a na adresu odjavljivanje@extremeintimo.com ili slanjem pisma na Jasmil d.o.o, Grdovići bb, 31230 Arilje.

Ukoliko opozovete vaš pristanak za obradu podataka o ličnosti Jasmil je dužan da sve vaše podatke bez odlaganja trajno uništi, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema opoziva.

U slučaju nedozvoljene obrade podataka o ličnosti imate pravo da pokrenete odgovarajući postupak protiv Jasmila pred nadležnim organima i u skladu sa važećim propisima u Republici Srbiji.

Politika privatnosti se odnosi samo na korišćenje vebsajtova: www.extremeintimo.com, www.extremeintimo.rs, shop.extremeintimo.rs i važi samo za teritoriju Republike Srbije, a ne odnosi se na vebsajtove kojima se može pristupiti preko pomenutih vebsajtova i ne važi za teritorije drugih država.